لیزر حالت جامد  Nd:YAG دوپالسی

لیزر حالت جامد Nd:YAG دوپالسی

مهمترین دستاورد های کل پروژه

۱. استفاده از سیستم ترکیب کننده دو پرتو برای خروج از یک کانال

۲. استفاده از تکنولوژی همزمانی بین دو لیزر برای اعمال تاخیر زمانی مورد نظر کاربر ذر بین دو پالس لیر

۳. طراحی و ساخت تلسکوپ خطی ساز پرتو خروجی لیزر

۴. حذف صفحه کلید و جایگزینی صفحه نمایش لمسی (HMI)برای اعمال دستورات کاربر

۵. کنترل HMI توسط میکروکنترلر به منظور اعمال زمان ها و تاثیر بسیار کوچک در محدوده میکرو ثانیه

۶. کوچک سازی هد و منبع تغذیه لیزر

۷. استفاده از سیستم موتوری برای خارج نمودن ترکیب کننده لیزر ها از مسیر پرتو خروجی