وظایف مرکز

1- حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز با توجه به فعاليت هاي واحدهاي فناور

2- تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز

3- ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره هاي تخصصی مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصول و تجاري سازي آنها

4- نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز

5- نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها

6- ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به تیمهای فناوری

7- تقویت ارتباط فناوران با بخش صنعت خصوصی و دولتی جهت عرضه فناوری یا محصولات آنها.