فرآیند پذیرش

<p dir="RTL" style="text-align:justify"><input alt="" src="/ckfinder/userfiles/files/%D۹%BE%D۸%B۰%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%B۴.jpg" style="height:۱۰۸۰px; width:۸۳۴px" type="image" /><input alt="" src="/ckfinder/userfiles/files/%D۹%BE%D۸%B۰%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%B۴(۱).jpg" type="image" /><input alt="" src="/ckfinder/userfiles/files/%D۹%BE%D۸%B۰%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%B۴.jpg" style="height:۱۰۸۰px; width:۸۳۴px" type="image" />گروه&zwnj;های فناور می&zwnj;توانند طرح&zwnj;های نوآورانه خودشان را پس از تکمیل فرم به دفتر مرکز تحویل نمایند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">طرح&zwnj;ها در دو مرحله داوری خواهند شد. مرحله اول از نظر ارتباط با موضوعات مورد حمایت مرکز و رعایت ساختار&zwnj;های موجود در فرم&zwnj;های ثبت نام، طرح&zwnj;ها توسط کارشناسان بررسی خواهد شد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">در صورت پذیرش در مرحله اول اعضای گروه فناور برای یک جلسه ارائه حضوری دعوت خواهند شد. در این جلسه طرح توسط داوران بررسی شده و در صورت تأیید طرح وارد مرحله پیش شتابدهی می شوند.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">فرآیند داوری طرح&zwnj;های ارسالی، از زمان ارسال طرح توسط گروه&zwnj;های نوپا حداکثر به مدت ۳۰ روز پیش بینی می گردد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="color:#۰۰۰۰cd"><strong><em>فلوچارت فرایند پذیرش طرح:</em></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><input alt="" src="/ckfinder/userfiles/files/paziresh.jpg" style="height:۱۰۸۰px; width:۸۳۴px" type="image" /></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>لطفاً برای ارسال طرح&zwnj;های خود به موارد زیر دقت فرمایید :</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align:justify">۱- در هنگام تکمیل فرم ارسال طرح، تمامی موارد درخواستی را تکمیل کنید. در صورتی وجود نقص در اطلاعات، مورد نظر بررسی نخواهد شد.</p> <p dir="rtl" style="text-align:justify">۲- بعد از ارسال طرح توسط فناور، حداکثر در مدت یک هفته کاری، طرح ارسالی بررسی اولیه خواهد شد و در صورت تأیید برای ارائه در جلسه حضوری در حضور داوران به فناور اطلاع رسانی خواهد شد..</p> <p dir="rtl" style="text-align:justify">&nbsp;</p>