فرآیند پذیرش

گروه‌های فناور می‌توانند طرح‌های نوآورانه خودشان را پس از تکمیل فرم به دفتر مرکز تحویل نمایند.

طرح‌ها در دو مرحله داوری خواهند شد. مرحله اول از نظر ارتباط با موضوعات مورد حمایت مرکز و رعایت ساختار‌های موجود در فرم‌های ثبت نام، طرح‌ها توسط کارشناسان بررسی خواهد شد.

در صورت پذیرش در مرحله اول اعضای گروه فناور برای یک جلسه ارائه حضوری دعوت خواهند شد. در این جلسه طرح توسط داوران بررسی شده و در صورت تأیید طرح وارد مرحله پیش شتابدهی می شوند.

فرآیند داوری طرح‌های ارسالی، از زمان ارسال طرح توسط گروه‌های نوپا حداکثر به مدت ۳۰ روز پیش بینی می گردد.

فلوچارت فرایند پذیرش طرح:

لطفاً برای ارسال طرح‌های خود به موارد زیر دقت فرمایید :

۱- در هنگام تکمیل فرم ارسال طرح، تمامی موارد درخواستی را تکمیل کنید. در صورتی وجود نقص در اطلاعات، مورد نظر بررسی نخواهد شد.

۲- بعد از ارسال طرح توسط فناور، حداکثر در مدت یک هفته کاری، طرح ارسالی بررسی اولیه خواهد شد و در صورت تأیید برای ارائه در جلسه حضوری در حضور داوران به فناور اطلاع رسانی خواهد شد..