اهداف مرکز

این مرکز بمنظور تجاری سازی فناوریهای کسب شده در دانشگاه صنعتی مالک اشتر، حمایت از دانشجویان کارافرین، زمینه جذب ایدهها و راهبری گروههای نوآور و فناور تا ورود آنها به بازار را فراهم می نماید.

1- تجاري سازی دستاوردهاي تحقيقاتي دانشگاه

2- ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

3- ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد تیم های دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري

4- ترویج و آموزش مباحث مرتبط با حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا به عموم دانشجویان و اساتید دانشگاه

5- تسریع امر حمایت از فناوران و کارافرینان در راستای راه اندازی استارت آپها در حوزههای مختلف

6- ایجاد بستر مناسب به منظور حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوپا توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه

7- بهبود ارتباط دانشگاه با صنعت با هدف شناخت نیازهای صنعت در حوزههای مختلف و راه اندازی گروههای فناور نیاز محور در جهت حل این نیازها

8- آموزش مشاغل حرفه ای و خوداشتغالی به دانشجویان و حمایت از راه اندازی این مشاغل توسط آنها

9- تولید و توسعه محصولات و فرایند های فناوری قابل عرضه به بازار