فروش محصولات شرکت توسعه فناوری معین (داتفام) در نیمه اول سال 1399

فروش محصولات شرکت توسعه فناوری معین (داتفام) در نیمه اول سال 1399

شرکت داتفام در نیمه اول سال جاری موفق به فروش یک دستگاه از محصولات حوزه لیزر به دانشگاه محقق اردبیلی شده است. این دستگاه به عنوان لیزر تک پالسی پس از تولید به دانشگاه مذکور تحویل و مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین در این حوزه با دو دانشگاه دیگر نیز قرارداد فروش منعقد گردیده که پس از تولید، دستگاه ها تحویل خواهد شد.

پیش بینی می شود در نیمه دوم سال جاری تعداد دیگری از این نوع دستگاه ها با درخواست سایر مراکز آموزشی و پژوهشی کشور تولید و فروخته شود.