طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ممان اینرسی

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ممان اینرسی

شرح:

سيستم اندازه گيري ممان اينرسي با ظرفيت هاي مختلف (از۳۰تا ۳۰۰۰ کيلوگرم)

کاربردها:

اندازه گیری ممان اینرسی پرنده ها در ابعاد مختلف

ویژگی های اساسی و ممتاز:

محصول ۳تنی برای اولین بار در خاورمیانه طراحی و ساخته شده و از نظر ابعاد و دقت قابل رقابت با نمونه های اروپایی و آمریکایی می باشد.

برخورداري از ياتاقانهاي هوايي کروي و استوانه اي، زمان سنج نوري،  عملگر پنوماتيکي و نرم افزارهاي اعمال فرمان و پردازش نهايي

قابليت اندازه گيري ممان هاي اينرسي با خطاي ۰/۲ درصد

مشخصات فنی:

قابليت اندازه گيري ممان هاي اينرسي با خطاي ۲/۰ درصد

برخورداري از ياتاقانهاي هوايي کروي و استوانه اي، زمان سنج نوري،  عملگر پنوماتيکي و نرم افزارهاي اعمال فرمان و پردازش نهايي.

شرح دستگاه:

دستگاه اندازه‌گيري ممان‌ اينرسي مورد نظر امکان تعيين مستقيم ممان‌هاي اينرسي(MOI) و غيرمستقيم ممان‌هاي ضربي(POI)براي محدوده‌ي۴۰۰۰ کيلوگرم را با دقت بسيار مناسب فراهم مي‌سازد. روش اندازه‌گيريممان‌هاي اينرسي مبتني بر اندازه‌گيري دقيق پريود نوسان‌هاي پيچشييک آونگ وارون شامل يک ميله‌ييک‌سرگيردار، ميز اندازه‌گيري، جسم مورد اندازه‌گيري و فيکسچر نگهدانده‌ي جسم است. در اين روش با دو بار اندازه‌گيري، يک بار همراه با جسم و بار ديگر بدون جسم، مي‌توان ممان‌اينرسي خالص جسم حول محور نوسان را تعيين نمود. براي تعيين دو ممان اینرسی ديگر نيز به همين ترتيب عمل مي‌گردد، بنابراين اندازه‌گيري بايد در امتداد سه محور که پيش ازآغاز فرآيند اندازه‌گيري تعيين مي‌شوند انجام گيرد. لازم به يادآوري است که قبل از اندازه‌گيريممان‌اينرسي لازم است مختصات مرکز جرم جسم به دقت تعيين شود.

مشخصات فني و اجزاي دستگاه:

دستگاه اندازه‌گيري خواص جرمي از مشخصات فني و اجزاي زير برخوردار است:

ميز مدرج به منظور نصب جسم مورد اندازه‌گيري و فيکسچر مربوطه. اين ميز بر روييک ياتاقان هوايي کروي قرار گرفته و از سمت پايين به ميله‌ي انعطاف‌پذيريک سر گيردار متصل است.

ميله‌ي انعطاف‌پذير با قابليت اتصال به صورت يک سرگيردار به عنوان فنر پيچشي.

ياتاقان هوايي کروي شامل دو بخش استاتور و روتور به منظور تحمل وزن جسم و مجموعه‌ي ميز و متعلقات آن با کمترين ميزان اصطکاک.

یاتاقان هوايي استوانه‌اي براي حفظ امتداد محور دوران.

 زمان‌سنج نوري براي ثبت دوره‌ي تناوب نوسان‌ها.

 کامپيوتر و اينترفيس کنترل و اتوماسيون.

 نرم‌افزار محاسباتي و فرامين عملکردي.

 سيستم هواي فشرده شامل کمپرسور و اجزاي پنوماتيک.

 انواع نمايشگرهاي الکترونيکي ديجيتال با قدرت تفکيک کافي.