دستگاه اندازه گیری مرکز جرم

دستگاه اندازه گیری مرکز جرم

شرح:سامانه اندازه گيري مرکز جرم با ظرفيت مختلف در مقياسهاي مختلف (از۳۵ تا ۳۰۰۰کيلوگرم)

کاربردها:استفاده در آزمایشگاهها جهت یافتن مرکز جرم پرنده‌ها و سایر اجسام
ویژگی های اساسی و ممتاز:

مجموعه جمع آوري و پردازش داده ها با نرم افزار مربوطه؛

دقت وزني: ۱۵± گرم تا۰/۵±کيلوگرم؛

دقت اندازه گيري مرکز ثقل:  ۰/۲۵±ميليمترتا۰/۵±ميليمتر؛

 عملکرد مبتني بر روش چهار نقطه اي استاتيکي

قابليت اندازه گيري مختصات مرکز جرم با دقت ۰/۵ ميليمتر

سيستم تنظيم زاويه تا ۳۰ درجه

مشخصات فنی:

 مجموعه جمع آوري و پردازش داده ها با نرم افزار مربوطه؛
 دقت وزني: ۱۵±گرم تا ۵/۰±کيلوگرم؛
 دقت اندازه گيري مرکز ثقل:  ۲۵/۰±ميليمترتا ۵/۰±ميليمتر؛
  عملکرد مبتني بر روش چهار نقطه اي استاتيکي
  قابليت اندازه گيري مختصات مرکز جرم با دقت۵/۰ميليمتر
  سيستم تنظيم زاويه تا ۳۰ درجه.