انتخاب شرکت داتفام به عنوان شرکت برگزیده توانیر

انتخاب شرکت داتفام به عنوان شرکت برگزیده توانیر

شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین بر مبنای ارزیابی شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان شرکت دانش بنیان برگزیده در بین شرکت‌های همکار توانیر انتخاب گردید.