آزمایشگاه کارگاه پیش آغشته

آزمایشگاه کارگاه پیش آغشته

عنوان خدمات

واحد

هزینه   ریال

توضیحات

آزمون ILSS

300,000

آزمون

 

آزمون چسبناکی پیش آغشته به روش پراب

400,000

آزمون

 

آزمون شکل پذیری پیش آغشته (Drapability)

300,000

آزمون

 

تولید پیش آغشته های پلیمری

بسته به نوع سفارش

 

ویسکومتری به روش بروکفیلد

 

 

آزمون تک نمونه: 300 هزار ریال بررسی تغییرات ویسکوزیته: ساعتی 500 هزار ریال