آزمایشگاه کارگاه پیش آغشته

آزمایشگاه کارگاه پیش آغشته

عنوان خدمات

واحد

هزینه   ریال

توضیحات

آزمون ILSS

۳۰۰,۰۰۰

آزمون

 

آزمون چسبناکی پیش آغشته به روش پراب

۴۰۰,۰۰۰

آزمون

 

آزمون شکل پذیری پیش آغشته (Drapability)

۳۰۰,۰۰۰

آزمون

 

تولید پیش آغشته های پلیمری

بسته به نوع سفارش

 

ویسکومتری به روش بروکفیلد

 

 

آزمون تک نمونه: ۳۰۰ هزار ریال بررسی تغییرات ویسکوزیته: ساعتی ۵۰۰ هزار ریال

      .

 

.