آزمایشگاه مرجع لاستیک

آزمایشگاه مرجع لاستیک

.

آزمایشگاه مرجع لاستیک

 آزمایشگاه آنالیز و خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، دینامیکی و حرارتی کامپوزیت‌های پلیمری

عنوان خدمات

واحد

هزینه   ریال

توضیحات

کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC)

 

۱,۳۵۰,۰۰۰

 

آنالیر حرارتی مکانیکی پویا (DMTA)

 

۱,۱۰۰,۰۰۰

 

کشش (استحکام، مدول، افزایش طول)

 

۳۵۰,۰۰۰

 

کشش ( Mullins)

 

۵۰۰,۰۰۰

 

چسبندگی (peel)

 

۳۵۰,۰۰۰

 

آماده‌سازی نمونه کشش

 

۵۰,۰۰۰

 

رئومتری (۶۰ دقیقه)

 

۶۰۰,۰۰۰

 

ویسکومتر مونی

 

۴۵۰,۰۰۰

 

غلطک

 

۴۶۰,۰۰۰

 

جهندگی

 

۶۵۰,۰۰۰

 

سختی

 

۱۵۰,۰۰۰

 

پرس گرم ۶۰ تن

 

۳۵۰,۰۰۰

 

پرس گرم ۱۵۰ تن

 

۳۰۰,۰۰۰

 

آون (خلاء برنامه‌پذیر)

 

۲۵۰,۰۰۰

 

آون (معمولی)

 

۵۰,۰۰۰

 

کوره الکتریکی

 

۳۰۰,۰۰۰

 

اولتراسونیک (یک ساعت)

 

۱,۳۵۰,۰۰۰

 

همزن دور بالا (یک ساعت)

 

۶۰۰,۰۰۰

 

تعیین ویسکوزیته توسط ویسکومتر فنجانی

 

۵۰,۰۰۰

 

  .    

.