آزمایشگاه شیمی و مهندسی شیمی

آزمایشگاه شیمی و مهندسی شیمی

لیست آزمون آزمایشگاه شیمی و مهندسی شیمی:

آزمون تعیین گرید ویسکوزیته (گرانروی)

آزمون آنالیز تعیین آنتالپی احتراق با بمب کالریمتری

آزمون عمومی پلاستیک ها با استفاده از روش گرما وزن سنجی (گراویتومتری ( TGA

آنالیز تعیین زمان القاء اکسایش (OIT ) همدما و دمای القاء اکسایش دینامیکی پلاستیک ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلیی DSC

آنالیز تعیین زمان ها و دماهای منحنی واکنش، آنتالپی واکنش و درجه تبدیل پلاستیک ها و پلی الفین ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC

آنالیز تعیین ظرفیت گرمایی ویژه پلاستیک ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC

اندازه گیری آنتالپی ذوب بلورچه های پلیمرها با روش گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC

آنالیر تعیین مقدار مواد آلی در خاک به روش افت حرارتی LOI

آنالیز کمی مواد با طیف سنجی مرئی فرابنفش UV-Vis

آزمون اندازه گیری انرژی و محاسبه دقیق ظرفیت گرمایی ویژه به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC

آنالیز کیفی خواص جذبی و عبوری در یک طول موج مشخص در یک بازه زمانی با روش FTIR

آنالیز تعیین خلوص حلال های آلی هالوژن دار و مواد افزودنی آن با روش کروماتوگرافی گازی GC

آزمون شناسایی پیگمنت ها و افزودنی های کریستالی در رنگ توسط XRD

آزمون تعیین میزان آب در نفت، فرآورده های نفتی، روان کننده ها و افزودنی ها با روش کارل فیشر

آزمون تعیین متوسط وزنی و توزیع وزن مولکولی به روش کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC

آزمون اندازه گیری اکسیدهای آهن FeO

آزمون اندازه گیری ترکیبات آلی (بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن) در هوا توسط روش جذب لوله های کربن فعال

آنالیز الکل های فرار در آب با روش کروماتوگرافی گازی تزریق مستقیم محلول آبی

آنالیز تعیین جرم مولکولی پلیمرها و رسم منحنی توزیع جرم مولکولی به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل GPC

آنالیز محتویات الکل و تعیین خلوص استات استر با روش کروماتوگرافی گازی

آزمون اندازه گیری میزان آب در نمونه های جامد و مایع با روش تیتراسیون حجمی کارل فیشر

اندازه گیری میزان فلزات در نمونه های جامد به روش ICP

اندازه گیری جرم مولکولی و منحنی جرم مولکولی ماکرومولوکول ها (آنالیز آمینواسیدها ، فنول ها، ویتامین ها ، قندها و... .) به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل (GPC)

آزمون اندازه گیری درصد رطوبت اشباع خاک

آزمون اندازه گیری رطوبت خاک یا کود

اندازه گیری کافئین در نوشیدنی ها و نوشابه های گازدار توسط HPLC

اندازه گیری میزان کلراید خاک

اندازه گیری میزان کلسیم خاک

اندازه گیری و تعیین دمای تبدیل شیشه ای به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC

اندازه گیری و تعیین ویژگی های تعیین تغییرات آنتالپی به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC

اندازه‌گیری غلظت H۲O۲

آزمون اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول با هدایت سنج الکتریکی

آزمون تعیین جرم مولکولی پلیمر های محلول در THF و تولوئن به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل (GPC)

آزمون تعیین جرم مولکولی پلیمرهای محلول درآب به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل (GPC)

آزمون تعیین درصد جامد رزین

آنالیز با دستگاه RP HPLC

آنالیز الگوی پراش با استفاده از XRD

آنالیز اندازه گیری مقدار مواد آلی در مایع به روش کروماتوگرافی گازی (GC)

آنالیز اندازه گیری میزان جذب UV محلول ها در طول موج مختلف با روش طیف‌سنجی نوری

آنالیز تعیین آزبستی بودن یا نبودن ترکیبات مختلف با استفاده از XRD

آنالیز تعیین آمورف یا کریستاله بودن ترکیبات مختلف با استفاده از XRD

آنالیز تعیین پایه پلیمر با استفاده از FTIR

آنالیز تعیین جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در اسید آمینه ها به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل GPC

آنالیز تعیین جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در درشت مولکول ها (اسید آمینه، فنول، ویتامین ها، قندها ...) به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل GPC

آنالیز تعیین جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در فنول ها به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل GPC

آنالیز تعیین جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در قندها به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل GPC

آنالیز تعیین جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی در ویتامین ها به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل GPC

آنالیز تعیین درصد رزین

آنالیز تعیین زمان القاء اکسایش (OIT ) همدما و دمای القاء اکسایش دینامیکی به روش گرماسنجی روبشی تفاضلیی DSC

آنالیز تعیین شناسایی ترکیبات آلی و معدنی با روش طیف سنجی مادون قرمز

آنالیز تهیه طیف ATR و تعیین ساختار مواد به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR

آنالیز تهیه طیف و گراف IR و تعیین ساختار مواد به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR

آنالیز جداسازی، اندازه گیری و تعیین نوع متابولیت ثانویه با روش کروماتوگرافی غربالی مولکولی با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا GPC/HPLC

آنالیز جداسازی، اندازه گیری، و تعیین نوع مواد با روش کروماتوگرافی غربالی مولکولی با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا GPC-HPLC

آنالیز جداسازی، شناسایی و اندازه گیری آلدهید ها با روش کروماتوگرافی گازی

آنالیز جداسازی، شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آروماتیک با روش کروماتوگرافی گازی

آنالیز جداسازی، شناسایی و اندازه گیری حلال های نیتروژنی با روش کروماتوگرافی گازی

آنالیز خواص الکتروشیمیایی مواد و سطوح با روش های ولتامتری و پتانسیومتری

آنالیز خواص باتری و پیل های سوختی با روش های ولتامتری و پتانسیومتری

آنالیز خواص گرمایی CP

آنالیز خواص گرمایی با روش سنجش حرارتی هم‌زمان STA

آنالیز ساختار بلوری با استفاده از XRD

آنالیز شناسایی انواع حلال ها با HPLC

آنالیز شناسایی انواع سیمان با استفاده از XRD

آنالیز شناسایی پایه پلاستیک‌ها با روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)

آنالیز شناسایی ترکیبات و مواد موثر دارویی و گیاهان دارویی با HPLC

آنالیز شناسایی فاز یا هر نوع کانی در سنگ، خاک، مواد معدنی و ... با استفاده از XRD

آنالیز شناسایی کامل پلاستیک‌ها با روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)

آنالیز شناسایی گروه های عاملی (تجزیه کیفی) با روش طیف‌سنجی مادون قرمز IR

آنالیز شناسایی مواد با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  HPLC

آنالیز شناسایی و اندازه گیری مقدار پلاستی سایزرها

آنالیز شناسایی و تعیین میزان آنیون ها و کاتیون ها با روش طیف‌سنجی نوری

آنالیز شناسایی نمونه‌های ناشناخته با استفاده از XRD

آنالیز ضخامت سنجی لایه های نازک با روش طیف سنجی مرئی فرابنفش- مادون قرمز UV-Vis NIR

آنالیز طیف جذبی یا عبوری لایه های جامد در ناحیه مرئی و فرابنفش با UV-Vis NIR

آنالیز کمی و کیفی ترکیبات آلی و معدنی با روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)

آنالیز کمی و کیفی مواد به روش کروماتوگرافی گازی GC

آنالیز کمی و ویژگی های گرمایی به روش گرما وزن‏ سنجی TGA

آنالیز کمی پودرهای چند ترکیب با استفاده از طیف سنج پراش پرتو ایکس XRD

آنالیز کیفی با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه GC-FTIR 

آنالیز کیفی ترکیبات آلی با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه 

آنالیز گراف برای ناحیه مرئی و فرابنفش با روش طیف سنجی نوری دو پرتویی

آنالیز شناسایی ترکیبات مجهول به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR

آنالیز محاسبه درصد کریستالینیتی با استفاده از XRD

آنالیز مطالعه و بررسی انواع کانی ها با استفاده از XRD

آنالیز مواد با روش طیف سنجی مرئی فرابنفش- مادون قرمز UV-Vis NIR

آنالیز میزان باقیمانده سموم کشاورزی در پسماند، رسوب و خاک به روش کروماتوگرافی گازی

آنالیز میزان باقیمانده سموم کشاورزی در نمونه به روش کروماتوگرافی گازی GC

آنالیز میزان باقیمانده سموم کشاورزی در نمونه های آب و پساب به روش کروماتوگرافی گازی

آنالیز ميزان باقيمانده سموم كشاورزي در نمونه هاي پسماند و بافت جانداران به روش کروماتوگرافی گازی

آنالیز و تهیه طیف (اسکن نرمال) و محاسبه مساحت زیر منحنی با استفاده از XRD

آنالیز و تهیه طیف مادون قرمز با روش طیف‌سنجی مادون قرمز IR

آنالیز و شناسایی انواع زئولیت ها با استفاده از XRD

آنالیز و شناسایی انواع مواد نسوز با استفاده از XRD

آنالیز ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد به روش کروماتوگرافی نفوذ ژل GPC

آنالیز و تفسیر تفکیک کانی های رسی (Clay fraction) و یا نمونه کل (Bulk) با XRD

آزمون تعیین غلظت نمونه‌های جاذب و شناسایی نانو ذرات فلزی با روش طیف سنج مرئی فرابنفش UV-Vis

تهیه طیف و تعیین اندیس های میلر، ... با استفاده از XRD

خدمات اسانس گیری نمونه های گیاهی

خدمات آون خلاء

خدمات آون معمولی

خدمات آون هات رول

خدمات پرس تا ۱۰ تن

خدمات پرس قرص 

آزمون شناسایی و اندازه گیری مقدار اسیدهای آمینه (مانند ویتامین های محلول در آب)

آزمون شناسایی و اندازه گیری مقدار پلاستی سایزرها در اسباب بازی ها

اندازه گیری اسیدهای چرب ترانس در انواع مواد خوراکی و روغن به روش کروماتوگرافی گازی

اندازه گیری طلا، پلاتین و پالادیوم به روش فایر اسی در نمونه های جامد و محلول

جداسازی، اندازه گیری، تعیین نوع ترکیبات در عصاره ها و محلول های پروتئینی با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC

آزمون تعیین ترکیب و محتوای استرول ها در دانه های روغنی با کروماتوگرافی گازی GC

آنالیز اسیدهای چرب اشباع نشده با کروماتوگرافی گازی GC

اندازه گیری دانسیته به روش مادبالانس

آزمون اندازه گیری فعالیت اوره آز در کنجاله سویا

آزمون اندازه گیری فسفر در در کلسیم فسفات و مونو کلسیم فسفات

آنالیز و شناسایی گازهای مبرد و تعیین درصد خلوص و میزان آب و اسیدیته توسط GC, کارل فیشر

آنالیز تعیین اندازه دانه (کریستالیت) و میکرو کرنش مواد نانو به روش ریتولد با استفاده از XRD

آنالیز تعیین درصد فازی به صورت نیمه کمی به روش ریتولد با استفاده از XRD

آنالیز تعیین آمورف یا کریستاله بودن ترکیبات مختلف به روش ریتولد با استفاده از XRD

آزمون تعیین pH آب دریا

تعیین نیترات آب دریا

تعیین نیتریت آب دریا

تعیین فسفات آب دریا

آزمون تعیین سیلیکات آب دریا

آزمون تعیین مقاومت گرمایی کربوهیدرات های  استخراج شده از باکتری با STA

آزمون تعیین دمای ذوب نمونه فیبر سنتزی  با STA

آزمون تعیین مقاومت گرمایی ترکیبات الی فلزی سنتزی  با STA

آنالیز طیف جذبی یا عبوری از مایعات، کلویید ها و ... در ناحیه مرئی و فرابنفش با UV-Vis NIR

اندازگیری نیتروز آمین در فراورده های آرایشی بهداشتی به روش HPLC

اندازگیری پارابن ها در فرآورده های آرایشی بهداشتی به روش HPLC

اندازگیری ملامین در فرآورده های لبنی، شیرخشک و .... به روش HPLC

آزمون اندازه گیری کلیه قندهای طبیعی و مصنوعی به روش HPLC

اندازگیری توکوفرول ها و توکوتری انول ها در روغن ها به روش HPLC

اندازه گیری آنتی اکسیدان های مصنوعی در روغن به روش HPLC

اندازه گیری میزان اکریل آمید در نان، بیسکوییت و چیپس به روش GC