رویداد شناورهای چند زیست

رویداد شناورهای چند زیست

اولین رویداد جذب ایده مرکز نوآوری باز دریایی با موضوع رویداد شناورهای چند زیست در خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.