دومین رویداد جذب ایده مرکز نوآوری باز دریایی

دومین رویداد جذب ایده مرکز نوآوری باز دریایی

دومین رویداد جذب ایده مرکز نوآوری باز دریایی با موضوع پهپادهای دریایی برگزار می شود.