دستگاه اندازه گیری شوک

دستگاه اندازه گیری شوک

شرح: ایجاد توانمندی و پیش بینی شوک وارد بر انواع سیستمهای حساس به شوک مانند اجزای الکترونیکی دستگاه ها و سامانه ها
کاربردها: استفاده درآزمایشگاهها بمنظور اندازه‌گیری شوک های وارد بر اجزا و قطعات

اندازه گیری شوک

برای به حداقل رساندن خرابی انواع سیستمهای مکانیکی در اثر عدم وجود شرایط مناسب نگهداری و یا قرار گرفتن در شرایط سخت ماموریتی، نیاز به درک پدیده های مختلف شوک و اثر آن در چرخه کامل عمر سیستم می باشد.

آزمون شوک به منظور شبیه سازی شرایط واقعی شوک ناشی از برخورد، حمل و نقل و .. انجام می شود تا میزان مقاومت قطعات و مجموعه ها در برابر اعمال بار مکانیکی بررسی شود. در واقع هدف از آزمون شوک کسب اطمینان از مقاومت و عملکرد قابل اطمینان یک مجموعه در برابر شوکهای غیرتکراری است.

برای آزمون شوک راه های گوناگونی مانند استفاده از سیلندرهای ضربه، تفنگهای بادی، انرژی پتانسیل فنر، سقوط چکش و یا انرژی حاصل از سقوط آزاد وجود دارد که ساده ترین آنها استفاده از سقوط آزاد می باشد.

دستگاه تست شوک با میز سقوط با ظرفیت ۵۰ کیلوگرم برای جرم نمونه مورد آزمایش و توانایی ایجاد شوک با حداکثر دامنه ۵۰۰۰g تا ۱۰۰۰۰g با بازه زمانی ۱ تا ۵۰ میلی ثانیه به صورت نیم سینوسی می باشد.

مشخصات جرم:

کمتر از ۱ کیلوگرم

۱ تا ۲۰ کیلوگرم    

۲۰ تا ۵۰ کیلوگرم

نوع ماشین تست شوک
    

میز سقوط

بازه زمانی شوک ایجادی
 ۱ تا ۵۰ میلی ثانیه

بازه شتاب پالس شوک وارده به نمونه با جرم حداکثر (g)

۵۰۰۰ <

۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰    

۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰

شکل پالس شوک
نیم سینوسی

حداکثر جرم نمونه مورد آزمایش
۵۰ کیلوگرم

حداکثر ارتفاع رهایش    

۳.۵ متر

ابعاد سندان (میلی متر۲۲۰ * ۵۰۰ * ۱۲۵۰)

ابعاد میز سقوط (میلی متر ۲۱۰ * ۳۰۰ * ۶۴۰)

جرم میز سقوط  ۱۵۰ کیلوگرم

جرم کل دستگاه  ۳۰۰۰ کیلوگرم