دستگاه اسپارک پلاسما سینترینگ (sps)

دستگاه اسپارک پلاسما سینترینگ (sps)

کاربردها:

تولید بیومواد

تولید مواد متخلخل

تولید قطعات نانوساختار

تولید قطعات سرامیکی حساس و با کیفیت بالا

تولید مواد ابزار بسیار سخت و با قابلیت های خاص

تولید مواد مورد استفاده در صنایع الکترونیک، الکترو اپتیک و اپتیک

ویژگی های دستگاه:

نرخ حرارت دهی بالا

پایین بودن انرژی مصرفی

امکان کنترل گرادیان حرارتی

بهبود استحکام پیوندی بین ذرات

زمان بسیار پایین عملیات سینترینگ

عدم نیاز به کمک زینتر در مواد سرامیکی

حفظ اندازه دانه پودر یا ساختار نانومتری

امکان استفاده از این روش برای فشرده سازی پودر مواد آمورف

کنترل موضعی دانسیته عملیات تمیزکاری سطح ذره به دلیل حضور پلاسما
 
امکان حذف کامل تخلخل و تولید قطعات با دانسیته بسیارنزدیک به تئوری

امکان کنترل واکنش ها، تشکیل ترکیبات یا تجزیه فازها حین فرآیند تولید