خدمات آزمایشگاهی مهندسی مواد در لبزنت

خدمات آزمایشگاهی مهندسی مواد در لبزنت

شرکت داتفام خدمات زیر را در اختیار پژوهشگران گرامی در سراسر کشور از طریق سامانه لبزنت ارائه می دهد:

ردیف       نوع آزمون

۱              آزمون سختی سنجی سرامیک بر اساس روش نوپ Knoop

۲              آزمون سختی سنجی فلزات بر اساس روش ویکرز Vickers

۳              آزمون سختی سنجی فلزات بر اساس روش برینل Brinell

۴              آزمون سختی سنجی فلزات بر اساس روش نوپ Knoop

۵              آنالیز تعیین عمق لایه دکربوره به روش میکروسکوپی و میکروسختی در فولاد

۶              آزمون اندازه گیری عمق سختی در نمونه های فولادی

۷              آزمون تعیین عدد سختی با سختی سنج راکول C, B

۸              آزمون سختی سنجی فلزات بر اساس روش بارکول

۹              آزمون سختی سنجی فلزات به روش ميكرو

۱۰           آزمون ماکرو سختی سنجی فلزات بدون نمونه سازی

۱۱           آزمون میکروسختی به روش میکرو ویکرز

۱۲           آنالیز تعیین پروفیل سختی مناطق  BM , HAZ , WM

۱۳           آنالیز سختی سنجی جوش

۱۴           آزمون آنالیز تعیین عمق ناحیه سخت کاری شده سطحی پیچ و مهره

۱۵           آزمون تعیین عمق ناحیه کربن زدایی شده جزیی (E) پیچ و مهره

۱۶           آزمون تعیین عمق ناحیه کربن زدایی شده کامل (G) پیچ و مهره

۱۷           آزمون تعیین کلاس پیچ توسط آنالیز کوانتومتری، کشش، بارگواه و سختی سنجی

۱۸           آزمون تعیین کلاس مهره توسط آنالیز، بارگواه و سختی سنجی

۱۹           آزمون سختی سنجی بتن و مصالح ساختمانی

۲۰           آزمون های ویژگی های مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی ابزار جراحی

۲۱           آزمون سختی سنجی راکول

۲۲           آزمون سختی سنجی سوپر راکول

۲۳           آزمون سختی سنجی برینل

۲۴           آزمون سختی سنجی ویکرز Vickers

۲۵           آزمایش کشش فولاد تا ۱۸ تن

۲۶           آزمایش کشش فولاد از ۱۸ تا ۵۵  تن

۲۷           آزمایش ضربه در دمای محیط

۲۸           آزمایش ضربه از دمای محیط تا ۴۰- درجه سانتیگراد

۲۹           آزمایش ضربه از دمای ۴۰- تا ۷۰- درجه سانتیگراد

۳۰           آزمایش ضربه در دمای کمتر از ۷۰- درجه سانتیگراد

۳۱           آزمون سختی سنجی به روش های برینل، ویکرز، راکول (سه نقطه)

۳۲           آزمایش ماکرو (حکاری) فولادهای معمولی و جوش همراه با نمونه سازی

۳۳           آزمایش ماکرو (حکاری) فولادهای غیر آهنی  و جوش همراه با نمونه سازی

۳۴           آزمایش فشار (تخت کردن لوله ،Flattening) تاقطر۳۰۰ همراه با آماده سازی نمونه

۳۵           آزمایش فشار (تخت کردن لوله ،Flattening) بالاتر از۳۰۰ همراه با آماده سازی نمونه

۳۶           آزمایش فشار (Flaring)

۳۷           انجام عملیات حرارتی (تنش زدائی) طبق گراف درخواستی بر روی هر  نمونه مورد آزمایش (تا ۱۰ ساعت) و یا بیشتر

۳۸           آزمایش شکست شکافی (Nick Break) همراه با نمونه سازی

۳۹           آزمایش شکست (Fillet weld test) همراه با نمونه سازی

۴۰           بارگواه پیچ و مهره تا نیروی ۱۸ تن

۴۱           بارگواه پیچ و مهره بین نیروی ۱۸ تا ۵۵ تن

۴۲           کشش پیچ با فیکسچر تا سایز M۱۴

۴۳           کشش پیچ با فیکسچر سایزهای بین  M۱۶ تا M۲۷

۴۴           کشش پیچ با فیکسچر از سایز M۳۰ به بالا

۴۵           آزمون بارگوه پیچ (Wedge Test)

۴۶           تعیین اندازه دانه توسط نرم افزار آنالیز عکس

۴۷           درصدحجمی فازها توسط نرم افزار آنالیز عکس

۴۸           تعیین نوع ناخالصی توسط نرم افزار آنالیز عکس

۴۹           آزمون تعیین ضخامت پوشش بدون نمونه سازی (تعیین عمق لایه دکربوره) توسط نرم افزار آنالیز عکس

۵۰           تعیین نوع ناخالصی طبق استانداردهای DIN & ASTM بدون نمونه سازی

۵۱           آزمون متالوگرافی(فریت سنجی بر اساس استاندارد ASTM E۵۶۲:۱۱) توسط میکروسکوپ نوری-نرم افزار آنالیز عکس

۵۲           تعیین ثابت فنر بدون فیکسچر

۵۳           تعیین ثابت فنر با فیکسچر

۵۴           آنالیز تنش پسماند در نمونه های پوشش با طیف سنج پراش پرتو ایکس XRD

۵۵           آزمون تنش پسماند به روش hole drilling

۵۶           آنالیز شیمیایی مواد فلزی آهنی به روش کوانتومتری

۵۷           آنالیز شیمیائی مواد فلزی بروش کوانتومتری (غیرآهنی: مس،آلومینیوم)

۵۸           آنالیز شیمیایی مواد فلزی به روش کوانتومتری (غیرآهنی: نیکل، آلومینیم،‌ مس)

۵۹           آنالیز شیمیائی مواد فلزی بروش کوانتومتری (آهنی) به همراه تعیین درصد نیتروژن

۶۰           تعیین وزن واحد طول یا وزن مخصوص

۶۱           آزمون کشش میلگرد (شامل کشش و تعیین وزن واحد طول) تا سایز ۱۴

۶۲           آزمون کشش میلگرد (شامل کشش ، تعیین وزن واحد طول ) از سایز ۱۶ تا ۲۸

۶۳           آزمون کشش میلگرد (شامل کشش، تعیین وزن واحد طول ) بالاتر از سایز ۳۲

۶۴           آزمون کامل میلگرد (شامل کشش، تعیین وزن واحد طول، آنالیزشیمیایی و تعیین گرید) تا سایز ۱۴

۶۵           نمونه سازی جهت آزمایشCTOD

۶۶           آزمون فولاد معمولی جهتCTOD در دمای محیط

۶۷           آزمون فولاد معمولی جهتCTOD در دمای صفر درجه

۶۸           آزمون فولاد معمولی جهتCTOD از دمای ۱۰- تا ۴۰- درجه

۶۹           آزمون نمونه های جوشکاری شده جهت CTOD در دمای محیط

۷۰           آزمون نمونه های جوشکاری شده جهتCTOD در دمای صفر درجه

۷۱           آزمون نمونه های جوشکاری شده جهتCTOD از دمای ۱۰- تا ۴۰- درجه

۷۲           آزمون استاندارد ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی

۷۳           آزمون استاندارد ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت معمولی و کششی

۷۴           آزمون استاندارد ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت معمولی و کششی

۷۵           آنالیز شیمیائی به روش کوانتومتری با نمونه سازی

۷۶           آزمون سختی سنجی فلزات به روش میکرو بدون نمونه سازی

۷۷           آزمون سختی سنجی تجهیزات ارتوپدی

۷۸           آنالیز و تعیین ماهیت مواد فلزی

۷۹           آزمون مفتول و میله های فلزی (مواد فلزی)

۸۰           آزمون فویل آلومینیومی

۸۱           آزمون استاندارد مته های پیچشی فولادی با ساق موازی با استاندارد ISIRI ۳۵۲۶

۸۲           آزمون استاندارد واشرهای فلزی (با استاندارد ISIRI ۹۷۴۲ - ISIRI ۹۷۴۵ - ISIRI۹۷۴۶-۱,۲)

۸۳           آزمون استاندارد میخ های مفتولی با استاندارد ISIRI۱۰۰

۸۴           آزمون استاندارد سیلندرهای گاز - سیلندرهای آلیاژ آلومینیوم جوشکاری شده قابل پر کردن مجدد با استاندارد INSO۱۸۷۵۴

۸۵           آزمون lever out پروتز ران و زانو

۸۶           آزمون pull out پروتز ران و زانو

۸۷           آزمون فشار پروتز ران و زانو

۸۸           آزمون pull off پروتز ران و زانو

۸۹           آزمون خستگی پروتز ران و زانو

۹۰           آزمون مقاومت گاید وایر به تخریب به وسیله تا خوردگی یا انعطاف پذیری گایدوایر

۹۱           آزمون محاسبه ماکزیمم نیروی کشش گایدوایر

۹۲           آزمون کنترل ابعادی و کد گذاری رنگ و بررسی سطح آنژیوکت

۹۳           آزمون بررسی ظاهری پایه ها  آنژیوکت

۹۴           آزمون گسیختگی آنژیوکت

۹۵           آزمون استحکام اتصال آنژیوکت

۹۶           آزمون تیزی آنژیوکت

۹۷           آنالیز مواد آنژیوکت با کوانتومتری

۹۸           آزمون کنترل ابعادی فایل دندانپزشکی

۹۹           آنالیز مواد فایل دندانپزشکی با کوانتومتری

۱۰۰         آزمون پیچش فایل دندانپزشکی

۱۰۱         آزمون خمش فایل دندانپزشکی

۱۰۲         آزمون سختی سنجی فایل دندانپزشکی

۱۰۳         کنترل ابعادی ابزار جراحی

۱۰۴      آزمون سختی سنجی ابزار جراحی

...

...