برگزاری هشتمین جشنواره دانشجویی در سال 1399

برگزاری هشتمین جشنواره دانشجویی در سال 1399

به اطلاع می رساند هشتمین جشنواره دانشجویی علمی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی سال ۹۹ مطابق سنوات گذشته همزمان با بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو بصورت مجازی برگزار و دانشجویان برتر دانشگاه در حوزه های مختلف مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.

جشنواره دانشجویی در دو سطح (يك حوزه و کل حوزهها ) برگزار میگردد :

الف) متقاضیان شرکت در جشنواره دانشجویان در کل حوزه ها ( مطابق جشنواره نمونه کشوری)

با توجه به عدم برگزاری جشنواره نمونه کشوری در سال جاري، دانشجویان متقاضی شرکت در کلیه حوزهها ( بصورت تجمیعی) لازم است مستندات و فرمهاي تكميل شده کلیه حوزه های جشنواره (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی) را به دبیرخانه این معاونت ارسال نمایند.

ب) متقاضیان شرکت در هشتمین جشنواره دانشجویان برتر دانشگاه در یک حوزه دانشجویان متقاضی شرکت در هشتمین جشنواره دانشگاه (یک حوزه) لازم است مستندات و فرم های تکمیل شده مربوطه را به دبیرخانه این معاونت ارسال نمایند.

ضمنا موارد ذیل در هشتمین جشنواره دانشگاه قابل توجه می باشد:

  1. دانشجویان شاغل به تحصيل در تهران و شیراز مدارك خود را در پیام رسان بله به شماره ۰۹۰۲۳۱۴۶۵۸۹ و دانشجویان شاغل به تحصیل در اصفهان مدارک خود را در پیام رسان بله به شماره ۰۹۳۵۱۶۷۹۴۶۸ ارسال نمایند.
  2. پس از ارسال مدارك توسط دانشجویان، تابيده هاي لازم توسط همکاران این معاونت از مجتمع هاي مربوطه اخذ خواهد شد.
  3. انتخاب حوزه هاي فعاليت دانشجویی بطور مجزا صورت می پذیرد و هر دانشجو می تواند در هر يك از حوزه ها (پایان نامه برتر - کتاب برتر - مقاله برتر - پروژه کسر خدمت برتر - استارت أبا برتر - اختراع و ابداع و نوآوري برتر - آموزشی برتر - فرهنگی و...) شرکت نماید.

۴- رقابت دانشجویان در حوزه های مختلف به شرح ذیل می باشد:

حوزه آموزشی: فعالیت دانشجویان در مقطع بطور جداگانه و با دانشجویان همان رشته (دانشکده / مجتمع) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

حوزه های پژوهشی: فعالیت دانشجویان با دانشجویان سایر مجتمع ها / دانشکده ها و در سطح دانشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرد. حوزه های فرهنگی ورزشی: فعالیت دانشجويان بصورت انفرادي مي باشد.

۵- دوره ارزیابی جشنواره، مربوط به فعالیت ها از مهرماه ۹۸ تا مهرماه ۹۹ میباشد.

۶- مستندات هر سطح در قالب يك فرم دروست بررسی می گردد.

۷-آخرین مهلت تحویل ارسال مدارك ۰۱/ ۰۹ / ۹۹ می باشد. بدیهی است به مستندات ارسالی پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.