آزمایشگاه روکش کاری لیزری

آزمایشگاه روکش کاری لیزری

آزمایشگاه روکش کاری لیزری

عنوان خدمات

واحد

هزینه   ریال

توضیحات

خدمات روکش کاری لیزری و ساخت افزایشی قطعات  فلزی

ساعت کاری

10,000,000