آزمایشگاه خدمات ساخت افزایشی پلیمری(FDM)

آزمایشگاه خدمات ساخت افزایشی پلیمری(FDM)

آزمایشگاه خدمات ساخت افزایشی پلیمری(FDM)

عنوان خدمات

واحد

هزینه   ریال

توضیحات

خدمات ساخت افزایشی پلیمری با دستگاه FDM

ساعت کاری

500,000